Generalforsamling 23. februar 2023

GrindstedArkivet:

Generalforsamling den 23. februar 2023 kl. 19.00 i 10-klassecentret.

1.Valg af dirigent.

Christian Danielsen blev valgt med akklamation.

2. Formandens beretning om det forgangne år.

FH aflagde beretning for 2022 vedr. bestyrelsesarbejdet samt Arkivets drift og konkluderede, at Arkivet i 2022 havde bevaret sin betydning i lokalområdet med aktivitet.

Beretningen blev godkendt og vedlægges som bilag.

  • Kassererens fremlæggelse af regnskab.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af MS.

Årets resultat udgjorde et underskud på kr. 9.297,15 med en beholdning på kr. 21.308,56 pr. 31/12 2022.

Regnskabet blev godkendt.

  • Kontingent

MS foreslog, at kontingentet fastsættes uændret til kr. 100,00.

Forslaget blev godkendt.

  • Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

  • Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Efter vedtægterne skal i ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er Kirsten Hammershøj og Christen Storgaard. Begge modtager genvalg.

Begge blev genvalgt.

  •  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Janne Pedersen og Kirsten Revsbech genopstiller som hhv. 1. suppleant og 2. suppleant.

Begge blev genvalgt.

  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Linda Nielsen og Jens Hansen som revisorer samt revisor-suppleant Jette Poulsen.

Jens Hansen bliver genvalgt.

Linda Nielsen ønsker ikke genvalg. I stedet foreslås Jette Poulsen, der bliver valgt.

Som ny revisorsuppleant foreslås Henning Kaltoft, der bliver valgt.

  • Eventuelt.

Generalforsamlingen afsluttedes med, at Ole Søbye afholdt et interessant foredrag om ”Kilder til en bog”.

Formandens beretning

GrindstedArkivets generalforsamling 23. februar 2023

Formandens beretning

Året 2022 har budt på glæder og sorger. Til glæderne hører udgivelsen af Ole Søbyes bog om Grindsted-Grene sogn 1840-1920 om opkomsten af en by. Foreningen var udgiver sammen med Ole. Bogen nåede frem til årets julemesse i Magion, hvor Handelsstandsforeningen for andet år i træk tilbød os en stand. Det bevirkede, at vi fik solgt en del og samtidig kunne gøre reklame for Oles bogreception og en fortællerdel samme dag nemlig søndag den 20. november.

Om søndagens arrangement vil jeg berette lidt senere.

Til vor store sorg blev vort flittige medlem af gruppen, Per S. Knudsen,  pludseligt uhelbredelig syg og måtte frasige sig al beskæftigelse med arkivet i august. Per døde i oktober og blev begravet på Grindsted Kirkegård, fulgt af en stor forsamling i kirken. Per var et meget skattet medlem af vores arbejdsgruppe, og vi fik optaget mindeord om ham i JyskeVestkysten og i Ugebladet Grindsted. Pers død efterlader et tomrum, idet han var både webmaster for vores hjemmeside og redaktør af årsskriftet. Per var altid i godt humør, havde stor arbejdsevne og en stor tålmodighed med os andre. Vi forsøger at løfte arven efter ham.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har afholdt 4 møder og en generalforsamling i året. På generalforsamlingen var der genvalg til alle – både de bestyrelsesmedlemmer, der skulle stille deres mandater til rådighed efter vedtægterne og de andre poster. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med uændret portefølje.

Opgaven har fortsat været at danne rammen for arkivets drift. Bestyrelsen er garant for, at den frivillige arbejdsgruppe har bedst mulige vilkår at arbejde under i forhold til økonomi, udstyr og lokaler,  samt at kommunens årlige tilskud bliver anvendt forsvarligt. Med 10-klassecentret har vi et fint samarbejde som ligestillet i huset. Vi låner hinandens lokaler. For os er det en stor fordel at kunne disponere over større lokaler til vore arrangementer.

Bestyrelsesarbejdet har ifølge vedtægterne bestået i at godkende budgettet og større anskaffelser samt årets regnskab. Det kommunale tilskud er anvendt efter dets formål.

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år. Efter vedtægterne skal der i ulige år afgå 2 medlemmer og i lige år 3, men de kan naturligvis stille sig på ny. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Som noget nyt har bestyrelsen været inddraget i ansøgning om fondstøtte til udgivelse af Oles bog og de vilkår, som udgivelsen skulle foregå under. Ansøgninger til K.G.  Hansen og Lego foregik på skemaer på nettet og resulterede i et flot beløb på 25.000 kr. fra hver fond, hvilket vi er meget taknemmelige for, da vi ellers ikke kunne afholde udgifterne. Samarbejdet med forfatter og meget mere Ole Søbye har været eksemplarisk. Også tak for det.

Arkivets drift

Arkivgruppen består af 13 frivillige, hvor de 2 også er medlem af bestyrelsen. Gruppen har fast mødedag om tirsdagen og står for bemandingen i forbindelse med arkivets åbningstider, som er 2 gange om måneden i ulige uger uden for skoleferierne.

Arkivleder Karin Berg er den formelt ansvarlige for arbejdet og laver småkurser for gruppen efter behov. Brugen af databasesystemet Arkibas 5 er en nødvendighed i arbejdet med at registrere arkivalierne og dermed gøre dem tilgængelige på nettet. På arkiv.dk kan borgere søge efter arkivalier, som hvert arkiv har valgt, skal være søgbare. Derfor deltager personer fra arbejdsgruppen i de løbende kurser, der afholdes af SLA, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver og SVA – Sydvestjyske Arkiver. Værd at nævne er det, at SVA som eneste i Danmark har en konsulent, vi kan trække på både til kurser og opklaring af arkivspørgsmål.

Den nye persondatalov giver noget hovedbrud, da reglerne er strammet for, hvilke billeder vi må give tilladelse til at se på platformen arkiv.dk. Eksempelvis har det betydet, at en del konfirmandbilleder først vil kunne ses om mange år. Arkibas har fået en ny funktionsknap, hvormed vi skal sætte dato ud i fremtiden. Det gør det mindre spændende for brugerne at benytte det landsomfattende arkiv.dk

 I 2022 har vi på en række områder været udfarende. Vi har Vestkysten og i mindre grad Vejle Amts Folkeblad fra det meste af 1900-tallet. Vigtige artikler i Midtjysk Ugeblad og JyskeVestkysten registreres af arkivets medarbejdere.

Også på Face Book bringer vi omtale af vore arrangementer, som selvfølgelig også kan ses på arkivets hjemmeside.

Efter Pers sygdom har vi fået lavet en ny hjemmeside, som stadig er under opbygning. Den håber vi vil falde i vores medlemmers og brugeres smag.

Efter årets generalforsamling den 17. marts fortalte forhenværende borgmester Ib Kristensen om sin vej ind i politik og sine år som kommunens førstemand.

Vores udstilling i Billund-centret var i marts koncentreret om nogle huse i Borgergade. I 2023 bliver der desværre ikke nogen fællesudstilling.

Efter henvendelse fra Benny Bogø fra JyskeVestkysten meldte 4 af arbejdsgruppen sig til at skrive en månedlig artikel ud fra billeder fra arkivets fotosamling. Per indledte flot runden med at skrive om et foto taget den 5. maj 1945, som affødte en læserdebat, hvorefter han måtte svare. Senere er der skrevet om biografen, huset i Jernbanegade 25, en håndværkerudstilling i 1952, huset i Vestergade 6 og huse i Borgergade. Med Pers død er der 3 skrivere tilbage. Artiklerne kunne læses i Ugebladet for Grindsted. Benny Bogø er sidst på året blevet redaktør af JyskeVestkysten i Varde, så vi må se, hvad en ny redaktør bestemmer sig for. I dag ved vi, at ugebladene for Grindsted og Billund vil udkomme som ét blad, samt at redaktionen af Jyske Vestkysten flytter til Billund den 1. marts.

Som nævnt havde vi en stand på julemessen, hvor vi præsenterede et stort foto fra Realskolen i 1956, som mange studerede nøje for at finde sig selv eller kammerater. Desuden var der mapper med billeder, vi gerne ville vide mere om.

Den 20. november fejrede vi Oles bog ved en reception med efterfølgende fortælling af direktør for  DGI Charlotte Bach Thomassen om hendes oplevelser med gymnastikken i byen og de læreår om ledelse, hun i dag gør flittigt brug af. Arrangementet var velbesøgt. Til receptionen var der bobler,  og til Charlottes fortælling var der kaffe og kage. Coop Quickly var så venlig at give kagerne, så tak for det.

Sidst på året kunne vi fortsætte traditionen med at udgive et årsskrift, idet vi i arbejdsgruppen heldigvis havde en kompetent redaktør Aksel Fredensborg til at tage over efter Per.

Status for 2022

Alt i alt har GrindstedArkivet bevaret sin betydning for lokalområdet. Der kommer folk til vore arrangementer og en del vælger at støtte os ved at blive medlem af foreningen. Andre bakker arkivet op ved at aflevere arkivalier, stille spørgsmål og i det hele taget stille sig til rådighed med viden. Endelig har salget af Oles bog vist, at mange købte den som julegave.

Tilbage er at sige tak til alle, der er mødt op i aften, både medlemmer og ikke-medlemmer. Også en tak til bestyrelsen for et konstruktivt samarbejde – og slet ikke at forglemme – til arkivets arbejdsgruppe, som trækker det store læs i hverdagen. 

Regnskab 2022

Regnskabet viser et overskud på……

Se hele regnskabet her