Generalforsamling 2022

GrindstedArkivets aktiviteter i 2020/21

GrindstedArkivet Generalforsamling 17. marts 2022

Formanden Finn Hauge Hansen bød velkommen og efter en fællessang blev Per Knudsen valgt som aftenens dirigent.

Formanden kunne i sin beretning fortælle, at Covid-19 prægede arkivets arbejde med flere lukninger og åbninger i årets løb. Det har givet en noget ujævn aktivitet i arkivet.

Se formandens beretning her
Se foreningens regnskab her
Se det officielle referat fra generalforsamlingen her


Kommunens lokalarkiver har en årlig fællesudstilling i Billund Centret. Den blev opstillet i februar 2021 og lukket igen efter få dage efter. Fællesudstillingen i 2022 kan ses i øjeblikket i Billund Centret indtil 27.3.2022.

Det lykkedes også at afvikle enkelte andre aktiviteter i årets løb:
9.9. holdt vi generalforsamling efterfulgt af fortællinger ved henholdsvis Thorkill Hjelm og Annette Lundgaard.
I november havde vi besøg af Leif Fabricius, som fortalte oplagt og muntert om sin gøren og laden og ikke mindst om sine unge år i Grindsted.
I november deltog vi i julemessen i Magion, og
i december fik vi lokalarkivets årsskrift færdigt og udsendt som nytårshilsen til vore medlemmer.

Arbejdet på “hjemmebane” med registrering og besvarelse af henvendelser er blevet gennemført i muligt omfang.

Arkivet har i øjeblikket 165 medlemmer, og arkivets arbejdsgruppe har fået tilgang af to nye medlemmer, så vi nu er 14 i gruppen.

Regnskabet gennemgået af kassereren blev godkendt. Årets væsentligste udgifter har været opdatering og supplering af IT-udstyr.

Kontingent blev vedtaget: uændret 100 kr. pr. medlem.

Valg til bestyrelsen: Der var genvalg til Carsten Sander Christensen, Mathias Stensgaard og Finn Hauge Hansen, som sammen med Kirsten Hammershøj og Christen Storgaard udgør den samlede bestyrelse. Karin Berg deltager som arkivleder i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Som suppleanter genvalgtes Janne Pedersen og Kirsten Revsbech.

Som revisorer genvalgtes Linda Nielsen og Jens Hansen. Jette Poulsen er revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen fortalte fhv. borgmester Ib Christensen sin historie om vejen fra entreprenør til borgmester. Klik her for at se opslaget.

Generalforsamling 9.september 2021

Efter flere udsættelser på grund af Covid-19 lykkedes det GrindstedArkivet at afholde sin årlige generalforsamling.

Efter formandens beretning og aflæggelse af regnskab blev følgende medlemmer valgt:

Finn Hauge Hansen
Kirsten Hammershøj (Nyvalgt i stedet for Grethe Thrane, som ikke ønskede genvalg)
Christen Storgaard
Carsten Sander Christensen
Mathias Steensgaard
Karin Berg deltager som arkivleder i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Som suppleanter genvalgtes:
Janne Pedersengen
Kirsten Revsbech

Som revisorer genvalgtes:
Linda Nielsen
Jens Hansen

Som revisorsuppleant genvalgtes:
Jette Poulsen
Se formandens beretning her
Se referat fra generalforsamlingen her

Efter generalforsamlingen fortalte tidligere urmager Thorkill Hjelm og leder af Privatskolen Annette Lundgaard om deres liv og færden.
Se under “Aktiviteter”

Ordinær generalforsamling

Torsdag 20. februar 2020 i 10. kl. Centret

Ca. 25 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som blev afholdt ifølge vedtægterne.
Indkaldelse til generalforsamlingen hentes her

I beretningen omtalte formand Finn Hauge Hansen bl.a. følgende:
Se hele formandens beretning her
Referat af generalforsamlingen ses her
Regnskab for 2020 ses her

Medlemstallet svinger lidt fra år til år, men er svagt stigende.
Kendskab til lokalarkivet og foreningen.
Generalforsamlingen i 2019 blev efterfulgt af lokalarkivet beretning om Grindsteds musikalske hovedaktører: koncertsanger Anker Olesen, organist Johansen og Grindsted Drengekor, Ejvind Skov.

Årets arrangementer
Umiddelbart før nytår udgav vi vores lokalhistoriske årsskrift.
Ved fortællearrangement i april fortalte Aase Lebech og Niels Prip om deres liv og færden.
Ved fortællearrangement i november fortalte Rikke og Flemming Boisen om deres liv, og deres fortælling blev suppleret med sang og musik.
I februar deltog vi som sædvanligt i Billund Kommunes arkivsamvirkes udstilling i Billund Centret med en udstilling om Grindsted Kost- og Realskole.
Til grundlovsfesten i juni bidrog vi med billedplancher og forklarende tekst, og arkivet har ligeledes bidraget med billeder og tekst om det gamle Grindsted til opslag på tomme butiksvinduer.

Bestyrelsen, som lægger rammen for lokalarkivets aktiviteter har løbende overvåget, at arbejdet er foregået inden for de givne retningslinier, og at det kommunale tilskud er anvendt efter dets formål.
Arbejdsgruppen består uændret af 11 medarbejdere under ledelse af arkivleder Karin Berg. Ud over grupppemedlemmernes individuelle arbejde mødes hele gruppen en gang om ugen. Centralt for gruppens registreringsarbejde er systemet Arkibas, som i princippet er basis for al registrering og efterfølgende informationssøgning. Arkibas registreringerne er med visse begrænsninger tilgængelige for offentligheden ved opslag på hjemmesiden “arkiv.dk”.

Den nye persondatalov udgør en særlig udfordring for arbejdsgruppen og for registreringerne. De nye, opstrammede regler og uklarhed om fortolkningen har betydet, at en del registreringer ikke kan offentliggøres, mens “gamle” registreringer har måttet begrænses. Det ændrede regelsæt giver til stadighed usikkerhed om, hvor meget der må offentliggøres.

En ekstraregning for brug af et “fremmed” billede har været en lærestreg om, at vi skal være meget opmærksomme på rettigheder til det materiale, vi anvender.

Formanden nævnte også hjemmesiden “grindstedarkivet.dk”, der kan anvendes som informationskilde dels til aktuelle og kommende arrangementer, men også til nogle af arkivets vægtige optegnelser.

Formanden kunne afslutningsvis konkludere, at det er vort indtryk, at kendskabet til lokalarkivet er øget, og at der besvares til stigende antal forespørgsler.
Efter formandens beretning blev regnskabet godkendt, men med bemærkning fra revisionen, at man fremover gerne ønsker individuelle opgørelser over arkivets arrangementer.
Se GrindstedArkivets regnskab for 2019 her.

Kontingent blev vedtaget uændret: 100 kr. pr. medlem.

Efter generalforsamlingen
Grindstedværket – personerne bag virksomheden
og virksomhedens historie

Et par billeder viser her virksomheden i de tidlige år, hhv. 1925 og 1938. Men som bekendt udviklede den sig videre, både når det gælder omfang og produktbredde.

Efter generalforsamlingen fortalte arkivets medarbejder Finn Hauge om grundlæggeren af Grindstedværket Chr. Lundsgaard og virksomhedens udvikling over tid.