Generalforsamling

Ordinær generalforsamling
Torsdag 20. februar 2020 på Tinghusgade 14

Ca. 25 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som blev afholdt ifølge vedtægterne.
Indkaldelse til generalforsamlingen hentes her

I beretningen omtalte formand Finn Hauge Hansen bl.a. følgende:
Se hele formandens beretning her
Referat af generalforsamlingen ses her

Medlemstallet svinger lidt fra år til år, men er svagt stigende.
Kendskab til lokalarkivet og foreningen.
Generalforsamlingen i 2019 blev efterfulgt af lokalarkivet beretning om Grindsteds musikalske hovedaktører: koncertsanger Anker Olesen, organist Johansen og Grindsted Drengekor, Ejvind Skov.

Årets arrangementer
Umiddelbart før nytår udgav vi vores lokalhistoriske årsskrift.
Ved fortællearrangement i april fortalte Aase Lebech og Niels Prip om deres liv og færden.
Ved fortællearrangement i november fortalte Rikke og Flemming Boisen om deres liv, og deres fortælling blev suppleret med sang og musik.
I februar deltog vi som sædvanligt i Billund Kommunes arkivsamvirkes udstilling i Billund Centret med en udstilling om Grindsted Kost- og Realskole.
Til grundlovsfesten i juni bidrog vi med billedplancher og forklarende tekst, og arkivet har ligeledes bidraget med billeder og tekst om det gamle Grindsted til opslag på tomme butiksvinduer.

Bestyrelsen, som lægger rammen for lokalarkivets aktiviteter har løbende overvåget, at arbejdet er foregået inden for de givne retningslinier, og at det kommunale tilskud er anvendt efter dets formål.
Arbejdsgruppen består uændret af 11 medarbejdere under ledelse af arkivleder Karin Berg. Ud over grupppemedlemmernes individuelle arbejde mødes hele gruppen en gang om ugen. Centralt for gruppens registreringsarbejde er systemet Arkibas, som i princippet er basis for al registrering og efterfølgende informationssøgning. Arkibas registreringerne er med visse begrænsninger tilgængelige for offentligheden ved opslag på hjemmesiden “arkiv.dk”.

Den nye persondatalov udgør en særlig udfordring for arbejdsgruppen og for registreringerne. De nye, opstrammede regler og uklarhed om fortolkningen har betydet, at en del registreringer ikke kan offentliggøres, mens “gamle” registreringer har måttet begrænses. Det ændrede regelsæt giver til stadighed usikkerhed om, hvor meget der må offentliggøres.

En ekstraregning for brug af et “fremmed” billede har været en lærestreg om, at vi skal være meget opmærksomme på rettigheder til det materiale, vi anvender.

Formanden nævnte også hjemmesiden “grindstedarkivet.dk”, der kan anvendes som informationskilde dels til aktuelle og kommende arrangementer, men også til nogle af arkivets vægtige optegnelser.

Formanden kunne afslutningsvis konkludere, at det er vort indtryk, at kendskabet til lokalarkivet er øget, og at der besvares til stigende antal forespørgsler.
Efter formandens beretning blev regnskabet godkendt, men med bemærkning fra revisionen, at man fremover gerne ønsker individuelle opgørelser over arkivets arrangementer.
Se GrindstedArkivets regnskab for 2019 her.

Kontingent blev vedtaget uændret: 100 kr. pr. medlem.

Efter generalforsamlingen
Grindstedværket – personerne bag virksomheden
og virksomhedens historie

Et par billeder viser her virksomheden i de tidlige år, hhv. 1925 og 1938. Men som bekendt udviklede den sig videre, både når det gælder omfang og produktbredde.

Efter generalforsamlingen fortalte arkivets medarbejder Finn Hauge om grundlæggeren af Grindstedværket Chr. Lundsgaard og virksomhedens udvikling over tid.